این اثر صرفا یک کتاب نیست. بلکه آغاز یک سفر پر ماجراست. سفری دوست داشتنی و رویایی برای همه آنهایی که نمی خواهند فقط زنده باشند، بلکه می خواهند لحظه لحظه عمرشان را حرفه ای زندگی کنند. آنها در صددند تا استعدادهای بی نظیرشان را بشناسند، بر مبنای آن هدف گذاری کنند و نهایتا با این نقشه گنج در مسیر موفقیتی همه جانبه گام بردارند. در این سفر قرار است تا هم از لحظه لحظه پروازمان و هم از رسیدن به مقصدی که برایش خلق شده ایم لذت ببریم. لطفا کمربندتان را ببندید
برایتان پرواز خوبی را آرزو میکنیم.